kép kép kép kép

Tábor-jelentkezés

máj. 26-án 10.00

Eseményeink

(Színek: saját külső)

Jelenleg nincs megjeleníthető aktuális esemény.

Statisztika

2019. 01. 23. 09:24
Látogatók:
Ma: 194
E hónapban: 3699
Összesen: 433376
Oldal-megtekintések:
Ma: 208
E hónapban: 9964
Összesen: 819429
Utolsó látogatás:
2019. 01. 23. 09:23
Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe, 2015 első napja

2015. január 1. csütörtök 08:00

Ezen a főünnepen vasárnapi miserendet tartunk: az ünnepi szentmisék reggel 8, 10 és este fél 6-kor kezdődnek.

 

Egy kis háttér-ismeretanyag az ünnepnap értelméről:

 

- „Ó, Mária Isten anyja, énnekem is jó anyám…”
A legősibb időktől fogva a Boldogságos Szüzet, mint Istenszülőt tisztelik, különösen előtérbe kerül ez a gondolat a karácsonyi ünnepkörben.
Az ünnepet az Egyház a II. Vatikáni Zsinat befejezése (1965) után vezette be. Máriát régtől fogva „Isten Anyja”, „Istenszülő” névvel illetjük. (A keleti egyházban az Istenszülő Szűz Mária ünnepe Karácsony másnapján, december 26-án van.) Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigazságok fényében kell látnunk. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés – ahogy ezt az Efezusi Zsinat (431) leszögezte.

- Szűz Mária istenanyasága a Szentírásban:
Amikor az Efezusi Zsinat Mária istenanyaságát hittételként kimondta, nem új igazságot hirdetett ki, csupán csak megvédelmezte az eretnekek támadásaival szemben azt az igazságot, amelyet az Egyház kezdettől fogva vallott a kinyilatkoztatás alapján.
Most nézzük meg, hogy hogyan fejezi ki ezt az igazságot hitünk egyik forrása: a Szentírás.

- Izaiás próféta:
Az Efezusi Zsinat Szűz Mária istenanyaságában Izaiás próféta jövendölésének beteljesedését látta, amely így szól:
„Íme, a Szűz méhében fogan és fiat szül; neve Emmanuel (-„Velünk az Isten”) lesz.” (Iz 7,14) A próféta által látott Szűz a Boldogságos Szűz Mára, Emmanuel pedig isteni Fia, Jézus Krisztus.

- Szent Máté evangélista:
Ennek a jövendölésnek beteljesedéséről maga Szent Máté evangélista tesz tanúságot, amikor elmondja, hogyan figyelmeztette az angyal Józsefet álmában: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, - folytatja az evangélista – hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: „Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni.” Ez azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,20-24)

- Szent Lukács evangélista…
Szent Lukács evangélista elbeszéléséből világosan kitűnik, hogy Istentől megígért Emmanuelt Szűz Mária foganta a Szentlélektől és szülte a világra. Az angyal ezt válaszolta Mária kérdésére: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent is Isten Fia lesz” (Lk 1,35). Más szóval Szűz Mária valósággal és tulajdonképpeni értelemben is Isten-szülő, azaz Isten anyja.
Erzsébet is, a Szentlélektől megvilágosítva, Máriát szintén az Úr anyjának, azaz Isten anyjának nevezi. Erzsébetet eltöltöttel a Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott: „Áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” (Lk 1,41-43)

- Szent Pál apostol:
Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében (1,3-4) szintén szól Szűz Mária istenanyaságáról. Azt mondja, hogy az Isten Fia „test” szerint Dávid nemzetségéből született, ti. Szűz Mária által, aki Dávid nemzetségéből származott. Más szóval: Szűz Mária istenanyasága révén származott a Messiás Dávid nemzetségéből.
Szent Pál a galatákhoz írt levelében (4,4) még erőteljesebben fejezi ki Szűz Mária istenanyaságát: „De mikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, ki asszonytól született.” (S ez az asszony Szűz Mária volt, aki valóban anyja volt az Isten fiának.) Szent Pál Isten Fián a szó szoros értelmében a Szentháromság második személyét, az Igét érti, félreérthetetlenül kifejezi Szűz Mária istenanyaságát.
A Szentírás Szűz Mária istenanyaságát közvetve is kifejezi. A Szentírás nyolc alkalommal mondja Máriát Jézus anyjának. Másrészt ugyanazt a Jézust Isten fiának hirdeti. A következtetés tehát világos: Szűz Mária valóban az Isten anyja.

Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk.

- A szentmisében elhangzó könyörgés részlete:
Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Mária feltételek nélkül elfogadta Isten kegyelmét. Példáját követve növekedjék bennem Krisztus, hogy életem az ő élete legyen, és szeretete rajtam keresztül másokra is kiáradjon.